รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักบริหารงานวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานบริการการวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  26 สิงหาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.      ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ (English) บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๒.      ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

  ๓.      ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ๔.      มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) เป็นอย่างดี และอื่น ๆ เช่น Email และการสืบค้นข้อมูลใน Internet การใช้ Social Media ได้ในระดับดี

  ๕.      มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี

  ๖.      มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

  ๗.      มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีคะแนน TOEIC มากกว่า 600 คะแนนขึ้นไป

  หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  600
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานในส่วนของหน่วยทุนวิจัยต่างประเทศ สำนักงานบริการการวิจัย ดังนี้
  • ติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศในการยื่นข้อเสนอโครงการขอรับทุน (ติดตามข่าวประกาศทุน ประชาสัมพันธ์ทุน ช่วยเหลือในการเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครขอรับทุน) และการจัดทำสัญญารับทุน
  • ประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องสัญญารับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
  • บริหารจัดการโครงการวิจัย ประสานงานดูแลการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก รวมถึงจัดทำ database การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
  • ติดตามและตรวจสอบรายงานการเงินโครงการวิจัย การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยให้เป็นไปตามข้อกำหนด/ระเบียบของแหล่งทุน ตามมาตรฐานสากล (Internet Audit)
  • จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จัดเตรียมการประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำสรุปรายงานประชุม                                                                  2.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย            
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง     (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง ปริญญาตรี    ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน

                    ปริญญาโท    ๑๗,๕๐๐ บาท/เดือน

  สิทธิการรักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ ของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  08 98111402 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ