รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เภสัชกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  16 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  16 กันยายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-10 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 22-40 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
  4. ประสบการณ์การทำงาน 0-10 ปี 
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  6. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ เช่น Minitab เป็นต้น ที่สามารถช่วยในการพัฒนางาน
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดเตรียมแบบเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง
  2. วางแผนและจัดเตรียมการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังให้เป็นไปปตามแบบเสนอโครงร่างวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ
  3. รวบรวมผลการทดสอบ และจัดทำรายงานการทดสอบ
  4. ออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
  5. ติดต่อประสานงานกับแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
  6. พัฒนาวิธีการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังเพื่อรองรับการทดสอบใหม่ ๆ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  หลักสูตร 5 ปี    21,160 บาท
  หลักสูตร 6 ปี    23,440 บาท

  *ค่าใบประกอบวิชาชีพ 9,000 บาท ต่อเดือน

  สวัสดิการ :     - ประกันสังคม               - ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี
                     - เงินรางวัลประจำปี         - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                     - เงินเลื่อนขั้นประจำปี  

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ