รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานบริหารและพัฒนาระบบ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  8 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  3. มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) และระบบสารสนเทศ
  4. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ Website และมีความคิดสร้างสรรค์ด้าน Graphic Design เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ ทักษะความสามารถพัฒนาระบบด้วย PHP, CSS, MySQL, JavaScript
  6. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารและเครื่องแม่ข่าย เช่น ระบบ LAN, Server เป็นต้น
  7. มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ Website และ Graphic Design
   เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  8. สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
  9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) 
   หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๓ คะแนน หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๒๙ คะแนน หรือ

  TOEFL-ITP                           คะแนนรวมไม่ตำกว่า      ๓๙๐ คะแนน หรือ

  TOEFL-CBT                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๙๐ คะแนน หรือ

  TOEIC                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๔๐๐ คะแนน หรือ

  MU GRAD Test                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๓๖ คะแนน หรือ

  MU-ELT                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  2. ออกแบบ พัฒนา ดูแลเว็บไซต์ของส่วนงานให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทันสมัยและพร้อมเข้าใช้งานอยู่เสมอ
  3. ดูแลระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  : สอบข้อเขียน และปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  : สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1113 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :