รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา ๘(๑๐) และมาตรา ๑๓(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๒. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี สัญชาติไทย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) หรือมีประสบการณ์ทำงานการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย ๒ ปี

  ๓. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนี่งดังนี้

  - IELTS (Academic Module)

  - TOEFL IBT (Internet Based)

  - TOEFL ITP

  - TOEFL CBT

  - TOEIC

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ

  - MU-ELT ไม่ตำกว่า ๕๖ คะแนน

  ๔. มีความสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศโดยใช้ภาษา PHP, ASP.NET, HTML, CSS และ JavaScript หรือภาษาอื่นที่เทียบเท่า ได้เป็นอย่างดี

  ๕. สามารถใช้งาน XML, JSON, MS Access, MySQL, MSSQL, SQL หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างดี

  ๖. มีทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรม Backend และ Frontend ได้เป็นอย่างดี

  ๗. มีทักษะและความสามารถในการทำงานด้าน Data Visualisation และ Dashboard

  ๘. หากมีความสามารถในการพัฒนา Mobile Application ร่วมด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  ๙. วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ

  ๑๐. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

   

  /๑๑. ออกแบบและพัฒนา

  •  

   

  ๑๑. ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

  ๑๒. การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

  ๑๓. พัฒนาระบบงานโดยใช้เทคนิค Data Visualization และ Dashboard

  ๑๔. อัพเดตและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ และวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

  ๑๕. จัดทำรายงานทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ

  ๑๖. ฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ แก่บุคลากรภายในคณะและบุคคลกรภายนอก

  ๑๗. งานทางด้านซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ   หลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป เช่น ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่ง ตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : ๑) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                        - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                        - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                     ๒) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                         - สอบสัมภาษณ์

                                        - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                     ๓) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

  สวัสดิการ ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :