รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  26 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  9 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์. วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในระดับดี และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
  5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ และมีความกระตือรือร้น ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
   

  คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ด้านภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น Python, R และ SQL เป็นต้น
  2. มีความรู้ทางข้อมูลเชิงสุขภาพ เช่น ICD-10 และระบบ Health Information System เป็นต้น
  3. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น Machine Learning, Artificial Intelligence, Algorithms, Statistics และ Biostatistics เป็นต้น
  4. มีประสบการณ์หรือความสามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากด้านข้อมูล เช่น ด้านการพัฒนาโปรแกรมและการจัดการ , Software Engineering และ Website Development เป็นต้น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และดูแลโปรแกรมต่างๆ ของงานเวชระเบียน
  2. บริหารจัดการ และดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย ของงานเวชระเบียน
  3. ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในระบบเครือข่ายของงานเวชระเบียน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  4. ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการด้านสารสนเทศต่างๆ ของงานเวชระเบียน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ