รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ (ออร์โธปิดิกส์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  6 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ และได้รับ ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ หรือ

      ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ และกำลังจะเสร็จสิ้นการฝึกอบรมประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ

  ๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว

  ๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓

  ๔. อายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระดูกและข้อ ในแผนกผู้ป่วยนอก                                                                              

  ๒.ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระดูกและข้อ ในแผนกผู้ป่วยใน ที่รับปรึกษา

  ๓.ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระดูกและข้อ ตามวันที่รับผิดชอบตามตาราง

  ๔.ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระดูกและข้อ ในแผนกฉุกเฉิน

  ๕. ให้บริการด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระดูกและข้อ

  ๖. ดำเนินการ และควบคุมการประชุม Orthopedic conference

  ๗.ร่วมดำเนินการ และควบคุมการประชุมของฝ่ายแพทย์ ได้แก่ Admission report, Interesting case,Morbidity and mortality conference, Grand round และ Journal club เป็นต้น

  ๘.วางแผนในการควบคุม และพัฒนาคุณภาพของหน่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

  ๙. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย งานด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

  ๑๐. ให้ความรู้ด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, บุคคลากรการแพทย์ และประชาชนทั่วไป

  ๑๑. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์                  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  ๒๘,๙๕๐ บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และค่าประสบการณ์ในการทำงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ