รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (หน่วยระงับปวด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  21 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (**การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน**)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 45 ปี
  4. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี (Microsoft Office)
  5. มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง รวมถึงมีจิตใจรักงานบริการ
  6. หากมีประสบการณ์ทำงานใน OPD มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับปรึกษาผู้ป่วยนอก
  -    คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพ 
  -    ตรวจสอบการรับประทานยาแก้ปวด/ ชนิดของยา & จำนวนยาที่เหลือ
  -    ประเมินความเจ็บปวด ตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยใช้รวมทั้งให้การดูแลรักษาเบื้องต้น 
  -    รับคำสั่งหลังจากผู้ป่วยพบแพทย์ ออกใบนัดผู้ป่วยนอก
  -    ให้คำแนะนำการใช้ยาแก้ปวดหรือการบรรเทาปวดโดยวิธีไม่ใช้ยาและการปฏิบัติตัวที่บ้าน
  -     แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนทำหัตถการระงับปวด 
  -    ส่งปรึกษาต่างหน่วยหรือประสานงานเรื่องสิทธิ์กับโรงพยาบาลต้นสังกัด
  -    ดูคิวและลงนัดในกรณีเลื่อนนัดผู้ป่วยหรือสำหรับคนไข้ใหม่ คนไข้ walk in
  2. ลงทะเบียนรับผู้ป่วยในสมุดสถิติและลงทะเบียนใน computer  เพื่อแจ้งสิทธิค่ารักษาพยาบาลและบันทึกสถิติของโรงพยาบาล
  3. ผู้ป่วยใน: ร่วมดูแลผู้ป่วยในร่วมกับทีมแพทย์ ประสานงานเรื่องใบนัด follow up
  4. ผู้ป่วยทำหัตถการในห้องผ่าตัด
  - เตรียมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ: confirmผู้ป่วย เตรียมward เตรียมอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในห้องผ่าตัดตั้งแต่วันก่อนผ่าตัด ประเมินคนไข้อีกครั้งเช้าวันทำหัตถการ
  - ขณะทำหัตถการ: เฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพระหว่างการทำหัตถการ เตรียมยา เครื่องมือขณะทำหัตถการ 
  - หลังทำหัตถการในห้องผ่าตัด : ประเมินอาการหลังทำหัตถการและดูแลผู้ป่วยขณะพักดูอาการที่ห้องพักฟื้นจนปลอดภัย ออกใบนัดติดตามอาการแบบผู้ป่วยนอก คิดค่าใช้จ่ายเมื่อให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ในกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นประสานงานทีมแพทย์และพยาบาลห้องพักฟื้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจนปลอดภัยและให้ผู้ป่วยกลับบ้าน/ประสานงานพยาบาล ward หากต้องแอดมิท 
  5. โทรติดตามอาการหลังทำหัตถการเพื่อดูภาวะแทรกซ้อนหรือติดตาม pain diary 
  6. ช่วยเก็บข้อมูลงานวิจัย
  7. ทำหัตถการดูแลผู้ป่วยพื้นฐานของพยาบาลเช่นให้น้ำเกลือ ทำแผลเบื้องต้น
  8. ดูแล stock ของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด ในห้องตรวจผู้ป่วยนอก สำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของหน่วย
  9. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ(เข้าฟังและร่วมเสนอคนไข้ตัวอย่างเป็นครั้งคราว)ของหน่วยและภาควิชา รวมถึงเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลให้ทันสมัย
  10. งานสอนพยาบาลต่างหน่วยที่มาดูงาน (4-5 สัปดาห์ต่อปี)
  11. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเช่น workshop หรือประชุมวิชาการของหน่วย ดูแลกิจกรรมCBT ร่วมกับภาควิชาจิตเวช
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ 
  3. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  6. การตรวจสุขภาพประจำปี
  7. ค่าทำงานล่วงเวลา
  8. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  9. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  10. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  11. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  12. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  13. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  14. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  15. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  16. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  17. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  18. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  19. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  20. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  21. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  22. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ