รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (ด้าน HRD)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  2 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
  2. มีทักษะด้านการคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ Key Issues มีทักษะด้าน Infographics หรือการใช้ Photoshop และ Illustrator มีทักษะด้าน MS Excel และมีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
  3. มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการเกี่ยวกับ In – House Training และ Public Training ทั้งระบบ, การจัดทำ Training Road Map Based on Competency, การดำเนินการด้าน Succession Planning, การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ และการจัดทำ Career Path จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม

  ๒.ดำเนินการวางแผนและปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

  ๓.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากรเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล ตลอดจนการติดตามผลการพัฒนา

  ๔.วางแผนและให้คำปรึกษา พร้อมทั้งดำเนินการด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรภายในองค์กร

  ๕.ดำเนินการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมตามสมรรถนะ

  ๖.ดำเนินการจัดทำ Succession Planning ในตำแหน่งที่เป็น Key Position ขององค์กร

  ๗.ดำเนินการด้านการขออนุมัติตัวบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ๘.ดำเนินการด้านการลาศึกษา ฝึกอบรม ของบุคลากร

  ๙.ดำเนินการด้านทุนการศึกษาของบุคลากรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

  ๑๐.ดำเนินการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

  ๑๑.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   

  ๑. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :