รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์ (ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง      - เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

                                                - อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

                                                - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์  

                                                - มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์

                                                - มีใจรักงานทางด้านจุลชีววิทยา

  ประสบการณ์/ทักษะ   - ผ่านการประเมินความสามารถในการรายงานผลและการตรวจสอบผลการวิเคราะห์

                                    - มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

                                    - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                    - สามารถทำงานนอกเวลาได้

                                    - มีความอดทน สามารถทำงาน Routine ได้เป็นระยะเวลานาน

                                    - มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  - ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อทำการเก็บสิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพให้แก่ผู้มารับบริการ    งานเทคนิคการแพทย์

                                       - ทำการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้มารับบริการงานเทคนิคการแพทย์

                                       - ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                                       - ทำหน้าที่บำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์

                                       - ทำการควบคุมคุณภาพ (Quality control) ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งภายใน (Internal QC) และภายนอก (External QC) และเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (ILC) ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้

                                       - ทำการรายงานผลและตรวจสอบผลตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ

                                       - บันทึกและเก็บรักษาข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ให้ครบถ้วน

                                       - จัดทำเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย    

                                       - ให้คำแนะนำและประสานงานผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ

                                       - ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์

                                       - ฝึกอบรมและประเมินผลนักศึกษาฝึกงานและบุคลากรทางการแพทย์

                                      - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน 20,090 บาท 
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินเพิ่มเติมใบประกอบวิชาชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
 • หมายเหตุ :
  กรุณาตรวจสอบเอกสารให้สมบูรณ์และครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414371 ต่อ 2824 หรือ 080-9909130
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ