รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (-)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ
 • เปิดรับสมัคร :
  4 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การในการทำภาษีมูลค่าเพิ่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน และการธนาคาร
  2. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่       
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ  PowerPoint ได้ในระดับดีมาก  
  4. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานบันทึกบัญชีในระบบ SAP/ERP
  2. จัดทำงบการเงิน ใบจองงบประมาณ จำแนกแหล่งเงิน
  3. จัดทำใบขออนุมัติเบิกเงิน ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร และจัดทำฎีกาเบิกเงิน
  4. ดูแลและตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน และการบัญชี ในส่วนทุนอุดหนุนวิจัย และโครงการบริการวิชาการ
  5. จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน
  6. ออกแบบระบบงานด้านการเงิน และการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของงานประจำ
  7. หากมีประสบการณ์ในการทำภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ  20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2800-2380 ต่อ 142, 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ