รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  6 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาโมเลกุลพันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
  3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีความรู้ด้านชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการ
  5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หลากหลายโปรแกรมที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  7. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างนี้ ดังนี้

  IELTS Academic Module  คะแนนไม่ต่ำกว่า 3, TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29

  TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390, TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400, MU Grad Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36

  โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (ต้องแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เตรียมสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
  2. เป็นผู้ช่วยนักวิจัย และอาจารย์ในการทำโครงการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ดูแลเครื่องมือต่าง ๆ ของภาควิชาฯ และ สนับสนุนยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะฯ ด้านงานวิจัย
  4. ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบหลักสูตรความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  15,000 บาท/เดือน  คุณวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน

  สิทธิการรักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ ของคณะฯ

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0898111402 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ