รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียนและประมวลผล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  25 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  25 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
   และประมวลผล
  2. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  3. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
  4. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel ได้ในระดับดีมาก
  5. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
  6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถส่งมอบงานที่ดีทำงานภายใต้ภาวะที่มีความกดดันสูง
  8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ชอบงานท้าทาย และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
  9. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล                                 
  10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
   นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๔        คะแนน หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๔๑      คะแนน หรือ

  TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า      ๔๓๗    คะแนน หรือ

  TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๑๒๓    คะแนน หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๔๕๐    คะแนน หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๔๘      คะแนน หรือ

  MU - ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า      ๗๐      คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  41
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  437
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  123
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  450
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน จัดทำคำแนะนำ คู่มือนักศึกษา คู่มือนักศึกษาใหม่ประจำปี และอื่น ๆ
   ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ E – book
  2. รวบรวม คำนวณ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดทำสถิติข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การคำนวณรายรับจากการชำระค่าธรรมเนียม การค้างชำระค่าธรรมเนียม การลดค่าธรรมเนียม กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การคำนวณต้นทุนรายวิชา การคำนวณจุดคุ้มทุนรายวิชาที่กำลัง
   จะเปิดใหม่ คำนวณการจัดสรรค่าธรรมเนียมให้ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอและรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป
  3. วางแผนการดำเนินการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์
   ของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น
  4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic หรืองานนำเสนอ เพื่อประกอบนโยบายต่าง ๆ
  5. ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา
  6. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการจัดประชุม อบรม และสัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของงานทะเบียน
   และประมวลผล โดยสามารถสรุปเนื้อหาในการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และดูแลการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มได้
  7. สรุปและเสนอเนื้อหาเข้าที่ประชุม โดยสามารถจัดทำเนื้อหาในรูปแบบของข้อความ และสไลด์ประกอบ
   การนำเสนอได้
  8. จัดทำประกาศและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท หากมีประสบการณ์การทำงานที่ตรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4574 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ