รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรไฟฟ้า (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ธันวาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร
   พ.ศ. ๒๕๕๒
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO CAD, Microsoft Office, Internet ได้ในระดับดี
  4. อายุระหว่าง ๒๐-๔๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีจิตบริการ มีความกระตือรือร้น เสียสละและมีความคิดสร้างสรรค์
   ในการทำงาน จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา บริหารงานและสรุปผลได้เป็นอย่างดี
  6. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                 IELTS (Academic Module)         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓     คะแนน                     หรือ

                 TOEFL-IBT (Internet Based)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙   คะแนน                     หรือ

                 TOEFL-ITP                            คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน                     หรือ

                 TOEFL-CBT                           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐   คะแนน                     หรือ

                 TOEIC                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน                     หรือ

                 MU GRAD Test                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖   คะแนน                     หรือ

                 MU - ELT                              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖   คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานประสาน รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา เพื่อจัดทำเล่มการตรวจประเมิน
   การจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. รวบรวมข้อมูลบันทึกและจดแจ้ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และอัพเดตลงเว็บไซต์กองกายและสิ่งแวดล้อม
  3. ออกแบบ กำหนดรายละเอียด ประมาณราคา และควบคุมการติดตั้ง งานบำรุงรักษาเชิงป้อนกัน Preventive Maintenance –PM ระบบจัดการพลังงาน และระบบอ่านหน่วยไฟฟ้า AMR
  4. ออกแบบ กำหนดรายละเอียด ประมาณราคา และควบคุมการติดตั้ง ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ แรงดัน 230/400 โวลต์, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคาร-ภายนอกอาคาร, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, ระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
  5. สำรวจ รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ อ่าน จดบันทึกค่าไฟฟ้าจาก Meter TOU/TOD ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  6. ศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลการใช้งานโปรแกรมการจัดการพลังงาน ควบคุมดูแล บำรุงรักษาระบบทั้งหมด
  7. ศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลการคำนวณค่าไฟฟ้า ประเภทอัตรา แต่ละประเภท
  8. วางแผนและจัดทำคำขออนุมัติรายจ่ายและงบประมาณสำหรับบำรุงรักษารักษาระบบสาธารณูปโภคและระบบอาคารประจำปี
  9. สามารถจัดทำแผนงานการซ่อมแซม ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา ให้คำแนะนำและเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคและระบบอาคาร
  10. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1113 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ