รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  19 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  27 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ ปี จะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ การเงินและการบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ

  หน้าที่

  4. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 ปี จะพิจารณา

  เป็นพิเศษ

  5.ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
  5.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ
  5.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

  5.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ
  5.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ
  5.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ
  5.6 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ

  5.7 MU ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  6.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  7.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  8.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. การวางแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
  2. การวางแผน จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและการฝึกอบรม
  3. การจัดทำ IDP รายบุคคล และการติดตามผลหลังการฝึกอบรม
  4. รับผิดชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
  5. วิทยากร หรือ ผู้ดำเนินรายการ จัดโครงการของงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก     

  1. ภาคสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

  1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  1.2 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  2. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  2.1 การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ

  ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่นๆ

             

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน              ปริญญาโท เดือนละ 23,440 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ