รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)
 • เปิดรับสมัคร :
  18 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  2 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นเกษตร และช่าง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน - ภายนอกคณะฯ ในการดำเนินการต่างๆ ของศูนย์ฯ
  2. ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ โครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ
  3. รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการอบรมต่างๆ
  4. ร่างพิมพ์หนังสือราชการโต้ตอบภายใน-ภายนอก
  5. จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมต่างๆ ของศูนย์ฯ
  6. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้ความสามารถทั่วไป , ความรู้เกี่ยวกับการโต้ตอบจดหมาย การจัดทำรายงานการประชุม ความรู้พื้นฐานด้านการศึกษา และความรู้ด้านการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
  สอบปฏิบัติ : ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
  สอบสัมภาษณ์

  กำหนดการรับสมัคร และการสอบมีรายละเอียด ดังนี้
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ : วันที่ 27 สิงหาคม 2564
  ผ่านเว็บไซต์ 
  2. สอบข้อเขียน : วันที่ 30 สิงหาคม 2564 (เวลา 08.30 - 12.00 น.)
  ผ่านระบบ ZOOM
  3. สอบปฏิบัติ : วันที่ 30 สิงหาคม 2564 (เวลา 08.30 - 12.00 น.) ผ่านระบบ ZOOM
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ 
  5. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 2 กันยายน 2564 (เวลา 15.00 - 17.00 น.)
  ผ่านระบบ ZOOM
  6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 กันยายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. ค่าทำงานล่วงเวลา
  5. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  8. รับรับ-ส่งบุคคลากร
  9. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  10. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  11. สิทธิการลากิจ ลาป่วย และการลาอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด
  12. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  13. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  14. ทุนการศึกษาบุตร
  15. เครื่องแบบบุคลากร
  16. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ