รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ด้านธรณีศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • เปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๓. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธรณีศาสตร์ ธรณีวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๔. มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกภาคสนาม และสามารถพานักศึกษาออกภาคสนามได้

  ๕. มีผลงานตีพิมพ์หรือประสบการณ์สอนทางด้านธรณีวิทยา (หากมีความเชี่ยวชาญทางด้านธรณีโครงสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ๖. สามารถทำงานวิจัย ให้คำปรึกษางานวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทำงานในระบบที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักได้

  ๗. มีความรักในอาชีพ พร้อมทั้งมีความทุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละ ในการพัฒนา วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ด้านการเรียน การสอนในสาขาวิชาที่กำหนด/ด้านบริการวิชาการและวิจัย
  • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (๑๕ นาที)
  • การสอบสัมภาษณ์ /คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท   
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20211001125259_1.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  -
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :