รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยเภสัชกร (งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  23 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  30 สิงหาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านเวชภัณฑ์ที่ใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตร ศิลปะและช่างฯ หรือสูงกว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดเวชภัณฑ์ให้กับห้องยา/หน่วยงานตามใบเบิกด้วยความถูกต้อง/ครบถ้วน
  2. ดูแลรายการเวชภัณฑ์ที่เข้าคลัง/การจัดเรียง/การทดแทนที่หยิบไป ตาม First-In First-Out
  3. ตรวจนับ Stock (จำนวน และวันหมดอายุ) ของรายการเวชภัณฑ์
  4. บันทึกการจำหน่ายรายการเวชภัณฑ์ในระบบของโรงพยาบาล
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย/การประชุม/อบรมต่างๆ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียนวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา09.00-11.00น. : ทางเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือการใช้งานเวชภัณฑ์เบื้องต้นฯ ที่สามารถตรวจสอบคุณลักษณะที่เหมาะสมของรายการเวชภัณฑ์ หรืออวัยวะเทียมเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรค 
  สอบปฏิบัติวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา9.00-11.00น. : ทางเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือการใช้งานเวชภัณฑ์เบื้องต้นฯ
  สอบสัมภาษณ์วันที่ 31 สิงหาคม 2564

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. ค่าทำงานล่วงเวลา
  5. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  8. รับรับ-ส่งบุคคลากร
  9. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  10. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  11. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  12. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  13. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  14. ทุนการศึกษาบุตร
  15. เครื่องแบบบุคลากร
  16. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ