รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคค สำนักงานคณบดี วิทยาลัยราชสุดา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  12 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  20 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขาวิชาการพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน                
  2.  อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัคร
  3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet เป็นอย่างดี
  4.  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดียิ่ง
  5.  หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  ปฏิบัติงานด้านการสรรหา ได้แก่ การสรรหาผู้บริหาร  (คณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน)  และการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทุกประเภท

  2.  ปฏิบัติงานด้านการบรรจุและแต่งตั้ง การเปลี่ยนประเภทการจ้าง การลาออกของบุคลากร   
  3.  ปฏิบัติงานด้านการขอ Work permit และการต่อ VISA ให้กับบุคลากรชาวต่างประเทศ
  4.  ปฏิบัติงานด้านการขอปรับคุณวุฒิและอัตราเงินเดือน/เพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ ของบุคลากร
  5.  ปฏิบัติงานด้านการแจ้งเข้า/ออก เปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสังคม
  6.  ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.  คัดเลือกจากใบสมัคร
  2.  สอบข้อเขียน
  3.  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท / ปริญญาโท 23,440 บาท
  สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02889-5315-9 ต่อ 1232 / 0614536949
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ