รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เภสัชกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างโครงการเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  27 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต
  2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความอดทนในการทำงานเป็นอย่างดี
  4. บุคลิกภาพดี สุภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  6. ถ้ามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สามารถจัดเตรียมวัคซีนด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ
  2. จัดเตรียม ตรวจสอบ และจ่ายวัคซีน หรือ Investigational product
  3. จัดการเก็บรักษายาวิจัย (Investigational product)
  4. ดูแล ควบคุม จัดการห้องเก็บยาวิจัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามข้อกำหนดของโครงการ
  5. เขียนแนววิธีการปฏิบัติงานของเภสัชกรและการบริหารจัดการยา (SOP)
  6. ทบทวนวรรณกรรม (Literature review) เกี่ยวกับวัคซีน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามตกลง สามารถต่อรองได้

 • หมายเหตุ :
  ส่งเมลสมัครได้ที่ daoumpai.suw@mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2643 5584, 08 9811 1402 (ชุลีพร)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :