รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ศาลายาและศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  - อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาเทคนิคการแพทย์

  - มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - มีความรู้ความสามารถในงานด้านเทคนิคการแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

                       - มนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

                       - มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้

                       - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS Office ได้ดี

                       - ถ้ามีประสบการณ์การทำงานประจำในห้องปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายใน Excel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

  - ทดลองการปฏิบัติงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • ปริญญาตรี เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

  • ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาตรวจสอบเอกสารและความสมบูรณ์ให้ครบถ้วนตามประกาศ ถ้าไม่ครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824, 0809909130
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ