รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development (HRD) )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ธันวาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณทำงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเป็นวิทยากร อย่างน้อย 2 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ๒. มีประสบการณทำงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเป็นวิทยากร อย่างน้อย ๒ ปี
  ๓. มีความเชี่ยวชาญในขั้นตอน กระบวนการจัดฝึกอบรม
  ๔. มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำ มีความอดทนสูง และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดียิ่ง
  ๕. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในคณะฯ ได้เป็นอย่างดี
  ๖. มีความคิดสร้างสรรค์และชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  ๗. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
  ๑) IELTS (Academic Module)               คะแนนไม่ต่ำกว่า      ๓  คะแนน  หรือ
  ๒) TOEFL IBT (Internet Based)            คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๒๙  คะแนน  หรือ
  ๓) TOEFL – ITP                                    คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๓๙๐  คะแนน  หรือ
  ๔) TOEFL – CBT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๙๐  คะแนน  หรือ
  ๕) TOEIC                                              คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๐๐  คะแนน  หรือ
  ๖) MU GRAD Test                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖  คะแนน  หรือ
  ๗) MU-ELT                                            คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๕๖  คะแนน  

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
   ๒๙
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
   ๓๙๐
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
   ๙๐
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  ๔๐๐
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
   ๓๖
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของคณะฯ
  ๒. ผลักดัน ประสานงาน นำทีม หรือร่วมบริหารจัดการโครงการให้เกิดแนวคิดต่อยอด เพื่อการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  ๓. ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
  ๔. ติดตามผลลัพธ์การพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาถึงผู้บริหาร
  ๕. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความสัมพันธ์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ขับเคลื่อนให้เป้าหมายของคณะฯ บรรลุผลสำเร็จ
  ๖. วิเคราะห์ วางแผน ผลการปฎิบัติงานของบุคลากร เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพ และสร้างแรงจูงใจของบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  ๒. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ k.ศันสนีย์ (HR) 02-889- 2138 ต่อ 6070, 6073-4, 6075-6
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ