รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  14 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  20 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

  2.  อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร

  3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeและ Internet เป็นอย่างดี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานเอกสารในรูปแบบต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติเบื้องต้น

  4.  ร่วมกับผู้บริหาร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องภายใต้แรงกดดันได้

  5. หากมีประสบการณ์ด้านงานทะเบียน ประมวลผล และการจัดทำสถิติข้อมูลทางการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  จัดทำข้อมูลการลงทะเบียน ตารางสอน ตารางสอบ การลาพักการศึกษา การสำเร็จการศึกษา การพ้นสภาพของนักศึกษา ตามกระบวนการของส่วนงานและมหาวิทยาลัย

  2.  ดำเนินการเตรียมการจัดสอบปลายภาค สอบคัดเลือกรับนักศึกษาใหม่ตามกระบวนการของส่วนงานและมหาวิทยาลัย

  3.  ดำเนินการด้านการประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาในระบบ

  4.  ประสานงานและดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในส่วนงานตามกระบวนการ

  5.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ

  6.  จัดทำรายงานต่างๆ ด้านการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.  คัดเลือกจากใบสมัคร

  2.  สอบข้อเขียน

  3.  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท / ปริญญาโท 23,440 บาท

  สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02889-5315-9 ต่อ 1232 / 0614536949
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ