รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอน การแปล ทำวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  7 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านการแปล ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาและการสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ  
  3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจภาษา การแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ /ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
  4. มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนในระดับดี-ดีมาก
  5. มีทักษะ ความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติทั่วไป

      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านการสอนและการแปลภาษาอังกฤษ

  1. ด้านการออกข้อสอบภาษาอังกฤษและประเมินผล
  2. ด้านการให้บริการด้านภาษาอังกฤษและการพัฒนาความเป็นนานาชาติ
  3. ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การสอบสอน  และ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน 32,450 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (การได้รับตามประกาศ ข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย)

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

  เงินชดเชยการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

  เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม

  ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)

  ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

  ตรวจสุขภาพประจำปี

  ประกันสังคม

  การตรวจหาเชื้อและการรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงาน Work from Home

  เงินรางวัลประจำปี

  สวัสดิการเยี่ยมไข้

  การส่งเสริมการศึกษาบุตร-บุตรเรียนดี

  สัมมนาบุคลากรประจำปี

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการเพิ่มเติม

  สวัสดิการเงินช่วยเหลือการจัดการศพ

  สวัสดิการเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมหรือประกอบพิธีทางศาสนา

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  การพัฒนาตนเองและการฝึกอาชีพ

  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย

  สวัสดิการลา (ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน/ลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์/

                  ลาคลอด/ลาไปช่วยเหลือภรรยาหลังคลอด/ลาปฏิบัติธรรม/ลาศึกษา)

  รางวัลการปฏิบัติงานกรณีครบสัญญาจ้าง หรือเกษียณอายุงาน

  ใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

  รางวัลบุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (เป็นผู้แทนเสนอไปมหาวิทยาลัย)

  รางวัลแม่ดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (เป็นผู้แทนเสนอไปมหาวิทยาลัย)

  อื่นๆ

 • หมายเหตุ :
  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบส่งเอกสารประกอบการสอนตามกำหนดที่แจ้งในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  grad_edtech@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ