รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร โภชนาการคลีนิค โภชนศาสตร์ สรีรวิทยาและการออกกำลังกาย จิตวิทยาโภชนาการ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โภชนาการสาธารณสุขและนโยบาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางโภชนาการ หรือปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต
  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี  และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้

   - IELTS (Academic Module)

   - TOEFL IBT (Internet Based)

   - TOEFL- ITP

   - TOEFL- CBT

   - MU GRAD Test  ไม่ต่ำกว่า  ๘๐ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

        ๑. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภายในสถาบันโภชนาการตามที่ได้รับมอบหมาย

        ๒. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

        ๓. ทำวิจัย หรือปฏิบัติงานในโครงการวิจัยต่างๆ

        ๔. ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ

        ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒๐ นาที

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ๓๒,๔๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :