รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทุกสาขา

  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณในงานบริหารจัดการ รับ – ส่ง เอกสารต่างๆ

  4.มีความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป งานบริหารจัดการด้านการจัดเลี้ยง ด้านสถานที่ ปฏิบัติงานด้านการเงิน

  งานพัสดุ และงานจัดพิมพ์ทั่วไปได้

  5. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  6.มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน จัดเอกสาร จัดประชุม ติดตามสรุปผล

  7.มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้

           ๑) งานบริหารงานทั่วไปในสำนักงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อ นัดหมาย จัดงาน รับรอง และงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆในประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามโครงการต่างๆหรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์งานแจกจ่ายเอกสาร งานทะเบียนแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

              ๒) งานบริหารงานอาคารสถานที่ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่  โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ดูแลซ่อมบำรุง รักษาระบบสาธารณูปโภค สภาพอาคารและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งการติดต่อประสานงาน และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ งานบริหารด้านอื่นๆตามความจำเป็นเฉพาะด้าน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก :  ขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ -คอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓o – ๑๖.oo น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ภาคการสอบข้อเขียน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.oo – ๑๒.oo น. โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้

                                      -  เวลา  ๙.oo – ๑o.oo  น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป           

                                      -  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

              ๒)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                  ๒.๑)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

  เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น.

                   ๒.๒)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

              การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียน

  ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

  คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

  รูปแบบการสอบ : เป็นการจัดสอบ Online (สอบที่บ้านหรือสถานที่ ที่ท่านสะดวก) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  เงื่อนไขการสอบ :    
              ๑) รายงานตัวก่อนเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที (โดยการกด Join in จาก link ที่ได้รับทาง email ด้านล่างนี้)

  Topic: สอบเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์

  Time: Sep 30, 2021 08:00 AM Bangkok

  Join Zoom Meeting

  https://zoom.us/j/93914006984?pwd=SG9VWXF4Nm1MWDR2UzREVmhNN3JJdz09

  Meeting ID: 939 1400 6984

  Passcode: nursemu

  ๒) ผู้เข้าสอบต้องเตรียม computer, กล้อง (เปิดกล้องระหว่างการสอบ), Internet สำหรับเชื่อมต่อระหว่างการสอบตลอดเวลา 

  ๓) ในระหว่างการสอบผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องที่สามารถมองเห็นผู้สอบและหน้าจอที่ผู้สอบใช้ทำข้อสอบได้ตลอดเวลาในการดำเนินการสอบ

  ๔) เครื่อง computer จะต้องมีโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
   

  ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  -  รูปแบบการสอบ : เป็นการจัดสอบ Online (สอบที่บ้านหรือสถานที่ ที่ท่านสะดวก) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  -  สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

  เงื่อนไขการสอบ : รายงานตัวก่อนสอบ เวลา ๑๓.๐๐ น.

  (โดยการกด Join in จาก link ที่ได้รับทาง email ด้านล่างนี้)

  Join Zoom Meeting

  https://zoom.us/j/91272110101?pwd=Qm9mRjlubzFWaFlPdFJqZ05QMitFUT09

  Meeting ID: 912 7211 0101

  Passcode: nursemu

  (โดยหลังจากที่ท่านรายงานตัวแล้วขอให้ท่านเข้ามารอที่ห้องประชุมออนไลน์ก่อนเวลาเริ่มสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที)

                                                 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำเดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ