รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (การจัดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD Plus (Computer-based)/ Speaking Section สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป (ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการทำงาน) และอื่นๆ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  ข้อ 3.1 เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน)
  4. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

  คุณสมบัติทั่วไป

      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ/ภาระงาน (Job Description) 

  1. จัดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD Plus (Computer-based)/ Speaking Section สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป (ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการทำงาน)           
  2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบภาษาอังกฤษ
  3. จัดทำหนังสือรับรองผลผ่านภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าสอบ
  4. ตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (ระบบออนไลน์)
  5. จัดทำแบบประเมินการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (ระบบออนไลน์)
  6. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่องานและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน 20,090.- บาท          

  2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (การได้รับตามประกาศ ข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย)

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

  เงินชดเชยการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

  เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม

  ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)

  ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

  ตรวจสุขภาพประจำปี

  ประกันสังคม

  การตรวจหาเชื้อและการรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงาน Work from Home

  เงินรางวัลประจำปี

  สวัสดิการเยี่ยมไข้

  การส่งเสริมการศึกษาบุตร-บุตรเรียนดี

  สัมมนาบุคลากรประจำปี

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

  สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการเพิ่มเติม

  สวัสดิการเงินช่วยเหลือการจัดการศพ

  สวัสดิการเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมหรือประกอบพิธีทางศาสนา

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  การพัฒนาตนเองและการฝึกอาชีพ

  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย

  สวัสดิการลา (ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน/ลาอุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์/

                  ลาคลอด/ลาไปช่วยเหลือภรรยาหลังคลอด/ลาปฏิบัติธรรม/ลาศึกษา)

  รางวัลการปฏิบัติงานกรณีครบสัญญาจ้าง หรือเกษียณอายุงาน

  ใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

  รางวัลบุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (เป็นผู้แทนเสนอไปมหาวิทยาลัย)

  รางวัลแม่ดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (เป็นผู้แทนเสนอไปมหาวิทยาลัย)

  อื่นๆ

 • หมายเหตุ :
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กำหนดการต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  grad.edtech@mahidol.ac.th LINE Official ID : @023taguh
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ