รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สาขาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT อื่นๆ ได้คล่องแคล่ว, สามารถทำงานในรูปแบบออนไลน์ และสามารถใช้ social media เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของงานบัณฑิตศึกษาฯ
  5. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี 
  6. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานทางด้านการบริหารการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีสุขภาพแข็งแรง
  8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดีในการติดต่อประสานงาน
  9. มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
  10. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  11. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติได้เป็นอย่างดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  450
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เตรียมการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
  2. เตรียมการประชุมของหลักสูตร
  3. ดำเนินการทางด้านสารบรรณของงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
  4. งานด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ได้แก่
     4.1 จัดทำตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
     4.2 จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
     4.3 ประสานงานกับหลักสูตรในการสร้าง/ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
     4.4. ประสานงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร/ AUNQA
     4.5. ประสานงานและตรวจสอบแบบฟอร์ม online การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงร่าง สอบวิทยานิพนธ์
     4.6 ประสานงาน/ ดำเนินการจัดทำ/ ตรวจสอบระบบ TQF 2, 3, 7 และระบบสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา
     4.7. ประสานงาน/ ดำเนินการจัดทำ/ ตรวจสอบระบบ CHE Curriculum Online ระบบของ สกอ
     4.8 ประสานงานและดูแลการดำเนินการของหลักสูตรยืดหยุ่นและหลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP)
  5. งานกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่
     5.1  จัดทำข้อมูล/ ประสานงาน/ ดำเนินการรับเข้านักศึกษาประจำปีการศึกษา
     5.2 จัดทำประวัติ และกรอกข้อมูลนักศึกษาลงโปรแกรมประวัตินักศึกษา
     5.3 ให้บริการข้อมูลของหลักสูตรแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     5.4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ Road Show
     5.5 ประสานงานและบริหารการจัดทำทุนศึกษาทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
     5.6 ติดต่อสื่อสารประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติภายในประเทศและต่างประเทศ
  6. งานด้านการเงินและพัสดุ ได้แก่
     6.1 จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้หลักสูตร
     6.2 จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ ของคณาจารย์และนักศึกษา
     6.3 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างด้านวัสดุของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรและหน่วยงาน
     6.4. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายทุนการศึกษา
     6.5. ตรวจสอบความถูกต้องรายงาน statement เงินรายได้หลักสูตรประจำเดือน
     6.6. กรอกข้อมูลด้านการเงิน รายรับ-รายจ่าย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ลงในโปรแกรมของคณะฯ
     6.7 จัดทำการเขียนใบเบิก-ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ และต้องเดินทางไปธนาคารเพื่อเบิกเงินต่าตอนแทนให้กับคณะกรรมการสอบ ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ ของคณาาจารย์และนักศึกษาทุกสัปดาห์
  7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  20,090 บาท
  สวัสดิการ :     ประกันสังคม  เงินรางวัลประจำปี  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี  
  เงินเลื่อนขั้นประจำปี   ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ