รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านเลขานุการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  7 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ๒. มีความสามารถในการช่วยเตรียมงานและจัดหาข้อมูล เช่น งานนัดหมาย งานประชุม งานเตรียมการ เดินทาง งานต้อนรับผู้มาติดต่อ เลขานุการจะต้องเตรียมข้อมูล เตรียมสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมไว้ล่วงหน้า ๓. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถจัดล าดับความส าคัญของงาน พร้อมทั้งแก้ไขความผิดพลาดของงาน ก่อนเสนอผู้บริหาร จะต้องใช้ความรอบคอบและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ๔. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน โดยเป็นผู้ติดต่อประสานงานกลาง เลขานุการเป็นผู้ติดต่อ ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับเพื่อนร่วมงาน ผู้มาติดต่อ ลูกค้า และบุคคลทั่วไปภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งแต่ละ คนจะมีความแตกต่างกัน การติดต่อประสานงานจะต้องท าด้วยความเข้าใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ๕. เป็นผู้ที่เชื่อถือได้จะต้องเป็นผู้ที่เก็บรักษาความลับขององค์กร ๖. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี ทั้งการพูด อ่าน เขียน ได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้อย่างดี ๗. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Digital (Digital Skill) ได้เป็นอย่างดี ๘. มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทั้งในเวลา และนอกเวลา รวมถึงการ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ภาระงานที่ก าหนด

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานเลขานุการผู้บริหาร - ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุญาตไปราชการของผู้บริหาร - ขออนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร - จัดเตรียมเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของผู้บริหาร - ด าเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ-ส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่าง ๆ - ต้อนรับอาคันตุกะของผู้บริหาร - ประสานการนัดหมายต่างๆ - เป็นผู้ช่วยกรองงาน เมื่อผู้บริหารมีภาระงานบริหาร งานนโยบาย งานติดตามผลการด าเนินงาน จึง ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาติดตามงานประจ า เลขานุการจะต้องเป็นผู้ช่วยลดภาระงานประจ าให้ผู้บริหาร ช่วยกรองงาน ช่วย จัดล าดับความส าคัญของงาน พร้อมทั้งแก้ไขความผิดพลาดของงานก่อนเสนอผู้บริหาร จะต้องใช้ความรอบคอบและมี ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน - ช่วยติดตามงานและช่วยอ านวยความสะดวก เพื่อให้งานของผู้บริหารด าเนินไปอย่างราบรื่นและ ประสบผลส าเร็จ เลขานุการจะต้องช่วยประสานงาน ต้องสร้างความสัมพันธ์ ความจริงใจที่ดีกับทุกคนที่ติดต่อ และ จะต้องอ านวยความสะดวก เป็นธุระเกี่ยวกับงานส่วนตัวให้ผู้บริหาร โดยไม่ต้องรอการสั่งเกี่ยวกับงานธุรการ - อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุก ๆ ด้าน ๒. งานประชุม - ด าเนินการจัดการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการ หรือประชุมตามภารกิจประจ าของหน่วยงาน เช่น การประชุมคณะกรรมการประจ า การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ฯลฯ - บันทึกการประชุม จัดท ารายงาน และหรือสรุปสาระส าคัญของการประชุมให้ผู้บริหาร - ติดตามผลการด าเนินงานตามที่หารือในที่ประชุม - จัดเอกสารประชุมให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้นในการอ้างอิง ๓. งานเอกสารและงานธุรการ - จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ เพื่อด าเนินการเสนอก่อนและหลัง - พิจารณากลั่นกรองหนังสือโดยตรวจทานว่าผ่านกระบวนการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้บริหารที่ก ากับดูแลให้ครบถ้วนก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา - ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของอักษร และรูปแบบหนังสือราชการจากหน่วยงานต่างๆ ก่อน น าเสนอผู้บริหารและลงนามในหนังสือ พร้อมตรวจทานหนังสือจากผู้บริหารพิจารณาสั่งการ และลงนามให้ครบถ้วน ก่อนจัดส่งคืนหน่วยงาน - ให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีหน่วยงานภายใน หรือภายนอกเชิญ ประชุม สัมมนา ร่วมเป็นเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดงาน หากมีการก าหนดเวลาที่ซ้ าซ้อนกับภารกิจอื่นที่ได้มีการ นัดหมายล่วงหน้าแล้ว หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. ทดสอบความรู้ความสามารถ ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน  15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20211007163335_hr-1.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  -
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ