รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย (ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านการวิจัย)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างโครงการเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบ้นโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  7 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  วิเคราะห์ วิพากษ์บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคุณสมบัติของทรัพยากรอาหาร
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ โภชนศาสตร์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร พิษวิทยาและโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  2. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office เช่น word และ Excel) และภาษาอังกฤษในระดับดี

  3. มีทักษะการสืบค้นข้อมูล บทความทางวิชาการและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระดับดี

  4. มีทักษะการอ่าน วิเคราะห์ วิพากษ์บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคุณสมบัติของทรัพยากรอาหาร ได้แก่ พืชอาหาร พืชสมุนไพร สัตว์ เห็ด ฯลฯ เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์เชิงสุขภาพในระดับหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง การทดสอบในมนุษย์ และความเป็นพิษ ในระดับดี

  5. หากมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  6. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดีและกระตือรือร้นในการทำงาน

  7. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

  8. สามารถเริ่มปฎิบัติงานได้ทันที

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนและสืบค้นข้อมูลทรัพยากรอาหารจากหนังสือหรือวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล

  ISI, Scopus, Pubmed

  1. อ่านบทความทางวิชาการและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  2. รวบรวมข้อมูลปริมาณ กลไกออกฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรอาหารให้เป็นระบบที่สามารถสืบค้นได้
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 17,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  นางเพชรา เทพลิบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2380 ต่อ 141
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :