รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ธันวาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  30 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับวัสดุทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาการจัดการการคลัง,สาขาพาณิชยศาสตร์, สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

  4. หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับวัสดุทางทันตกรรมและวัสดุรากเทียม จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านพัสดุ อาทิ การลงข้อมูล รับ-ส่ง ใบเบิกวัสดุของคลินิก ศูนย์ และหน่วยงานของโรงพยาบาลทันตกรรมผ่านโปรแกรม Microsoft Excel

  2. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารใบเบิกวัสดุ และเอกสารขออนุมัติซื้อ (ใบสั่งซื้อ - ใบสั่งจ้าง)

  3. งานบริหารจัดการวัสดุทันตกรรมรากเทียม ของโรงพยาบาลทันตกรรมเช่น การรับ-ส่งงานแลปทันตกรรม รับผิดชอบบริหารคลังพัสดุ สืบค้น
  ข้อมูลราคา พร้อมจัดทำรายละเอียดของครุภัณฑ์และวัสดุ ที่นำมาใช้ภายในโรงพยาบาลทันตกรรม

  4. งานด้านการบริหารและการประสานงานทั่วไปของโรงพยาบาลทันตกรรม

  5. สนับสนุนงานที่ดำเนินการในสำนักงานโรงพยาบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน ๑ วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท)                                 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี  

  - ประกันสุขภาพกลุ่ม     

   *ความก้าวหน้าในสายงาน       

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ