รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  18 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
   รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
  3. อายุ ไม่เกิน ๕o ปี นับถึงวันสมัคร
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในด้านพัสดุและ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5.  มีความรู้ในงานด้านพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดคลังสินค้า การเบิกจ่ายต่างๆ เป็นต้น
  6. ความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานและเวลาได้ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว
  9. หากมีประสบการณ์ด้านการใช้งานระบบ SAP ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดคลังสินค้า ควบคุมทรัพย์สินของส่วนราชการจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานจัดหาและแจกจ่ายพัสดุ  - การวางแผนการใช้พัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณ  การจัดหา (จัดซื้อ/จัดจ้าง) ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ตามขั้นตอนและระเบียบพัสดุ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  2. งานบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ - ควบคุมทะเบียนคุมทรัพย์สิน และให้รหัสประจำครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ดำเนินการตรวจสอบพัสดุสิ้นปีงบประมาณ และการจำหน่ายตามระเบียบพัสดุ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ (ขาย/แลกเปลี่ยน / โอน/แปรสภาพ) จ่ายพัสดุออกจากบัญชีครุภัณฑ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  3. งานการจัดทำรายงาน - รายงานข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง การปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อ การสำรวจสินทรัพย์ถาวรทุกสิ้นปีงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำปี

  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คัดเลือกจากใบสมัคร
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์ 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
  • กองทุนประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002637
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ