รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย (-)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  10 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ หรือมีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/วิศวกรรมอาหาร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สาขาด้านอาหารและโภชนาการ/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๒. เพศหญิง / ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)

  ๓. มีความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร อาหารและ/หรือโภชนาการ เคมีอาหาร วิศวกรรมอาหารและ จุลินทรีย์อาหาร

  ๔. หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ หรือมีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

      ๕. มีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

  1. TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ
  2. TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
  3. TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำากว่า ๙๐ คะแนน หรือ
  4. TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
  5. MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
  6. MU - ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  ๖. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง word และ excel) ในระดับดี

  ๗. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการเรียนรู้ และกระตือรือร้นในการทำงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบโครงการของศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้สอดคล้องตามโครงการบริการวิจัยสำหรับภาคเอกชน
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น อาหารทางการแพทย์ อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ เป็นต้น
  3. ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ
  4. ดูแลรับผิดชอบการใช้เครื่องมือซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ภายในโรงงานต้นแบบการผลิตอาหารทางการแพทย์ของสถาบันโภชนาการ
  5. มีส่วนร่วมในการวิจัย
  6. จัดเตรียมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
  7. ประสานงานในการนำงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
  8. ช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  ขอให้ที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกลับที่ โทร. 084 1209499
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2800-2380 ต่อ 142, 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ