รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  10 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  26 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน ๕o ปี
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP Access หรือสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรม SAP ได้ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานและเวลาได้ดี มีทัศนคติที่ดีในการ ทำงาน มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว
  6. มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
  7. หากมีประสบการณ์ในการทำระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบการขออนุมัติในหลักการ การเบิกจ่าย  การรับเงิน  การออกเช็ค การออกใบเสร็จ และการยืมเงินทดรองจ่ายหรืองานอื่นๆ ที่เก่ยวกับระบบบัญ๙และการเงินให้ถูกต้องตามประกาศข้อบังคับของวิทยาลัยฯ
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยาลัยฯ โดยงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง ในการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก โดยต้องคิดริเริ่ม ปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. หมั่นศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และระเบียบของมหาวิทยาลัย
  4. พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คัดเลือกจากใบสมัคร
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์ 
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
  • กองทุนประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002637
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ