รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกฎหมาย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิระดับได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) ระบบสารสนเทศ หรือ Mobile Application
  3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ Website และมีความคิดสร้างสรรค์ด้าน Graphic Design เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ ทักษะความสามารถพัฒนาระบบด้วย HTML, HTML, PHP, JavaScript ตลอดจนการใช้ CMS  
   หรือ Framework ต่าง ๆ
  5. มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ Website และ Graphic Design
   เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ความเข้าใจงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  8. มีความสามารถในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
   การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  9. มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ
  10. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษโดยเป็นผลคะแนนที่ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้ (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับการพิจารณาใบสมัคร)

     IELTS (Academic Module)            ไม่ต่ำกว่า         ๓        คะแนน หรือ

     TOEFL IBT (Internet Based)           ไม่ต่ำกว่า         ๒๙      คะแนน หรือ

     TOEFL -ITP                               ไม่ต่ำกว่า         ๓๙๐    คะแนน หรือ

     TOEFL – CBT                            ไม่ต่ำกว่า         ๙๐      คะแนน หรือ

     TOEIC                                     ไม่ต่ำกว่า         ๔๐๐    คะแนน หรือ

     MU GRAD Test                          ไม่ต่ำกว่า         ๓๖      คะแนน หรือ

     MU – ELT                                 ไม่ต่ำกว่า         ๕๖      คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

            การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนถึงขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนนำไปใช้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย

  2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล

            พัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลวินัยนักศึกษา วินัยบุคลากร  อุทธรณ์ร้องทุกข์นักศึกษา อุทธรณ์ร้องทุกข์บุกคลากร คดีความ บังคับคดี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. งานออกแบบและบริหารจัดการเว็บไซต์

            ออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินโฟกราฟิก แบนเนอร์ โปสเตอร์ และการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย

  4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

            มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามอบหมายงานอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนภาระงาน การหมุนเวียนงานได้ตามความเหมาะสมรวมทั้งงานอื่น ๆที่ ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)
  • วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
  • จัดสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6266 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :