รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม งานห้องปฏิบัติการวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ด้านงานพัฒนาคุณภาพ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาคุณภาพ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงาน
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติงานวิชาการพัฒนาคุณภาพงานในหน่วยงาน ภายใต้ มาตรฐานสากลหรือข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานห้องปฏิบัติการวิจัย เช่น โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL Checklist) , พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ , แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับงานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology) , กระบวนการรับรองระบบปฏิบัติการห้องปฏิบัติการที่ดี (GLP) และมาตรฐานอื่นๆ เป็นต้น
  • จัดทำสื่อสำหรับการนำเสนอและการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพ แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการวิจัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ
  • จัดทำและให้คำปรึกษาด้านการจัดทำเอกสารด้านมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ แก่หน่วยงานวิจัยต่างๆ รวมถึงตรวจสอบเอกสารที่งานห้องปฏิบัติการต้องการนำมาจัดเก็บในระบบ และรวบรวมเอกสาร ข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่มีการจัดชั้นความลับที่เหมาะสมและสามารถนำไปวิเคราะห์ได้
  • จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามระบบคุณภาพต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา ก่อนที่จะเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงาน
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินการด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาต่อไป
  • เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
  • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :