รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ทันตแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  28 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และคุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ

  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

  3. อายุ 22 ปีขึ้นไป นับจนถึงวันปิดรับสมัคร

  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ, ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ

  5. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  6. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้บริการตรวจคัดกรอง วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวม “โดยเน้นในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ”

  2. การให้บริการส่งเสริมสุขภาพทางทันตกรรม

  - การออกชุมชนร่วมกับแพทย์ในการให้ความรู้ ส่งเสริมและให้บริการทันตกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้สะดวก

  3. ปฏิบัติงานด้านบริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเขียนบทความให้ความรู้เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของโรงพยาบาลประจำทุกเดือน

  5. เป็นที่ปรึกษาในงานทันตกรรมผู้สูงอายุแก่นักศึกษาหลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ตามโอกาสต่างๆ

  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  ตำแหน่งทันตแพทย์ (คุณวุฒิปริญญาโท) : 25,480 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),

  รักษาพยาบาลทาง ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

  ,ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ,

  เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์,

  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ