รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานบริหารและพัฒนาระบบ -- เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  19 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริหารและพัฒนาระบบ (เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหารนโยบายและแผน การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง การบริหารร้านค้าและการจำหน่ายสินค้า การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหาร ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  กรุณาศึกษารายละเอียดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
  หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2564

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน จะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน ผลงาน รวมทั้งการนำเสนอวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  พร้อมเงินค่าตอบแทน 3,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 6279, 0 2849 6390
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ