รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  18 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาทางด้าน Hardware และ Software และความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูล
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการการแก้ปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนนหรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  4. มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาทางด้าน Hardware และ Software และความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูล
  5. มีความรู้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบแม่ข่าย (Server Lan)
  6. มีทักษะในการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศได้ดี มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี
   ต่อการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันในทุกด้าน
  2. บริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และโปรแกรมต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
  3. แก้ไขปัญหาความขัดข้อง สนับสนุน และให้คำปรึกษาทางด้านสารสนเทศภายในสถาบัน
  4. วางแผนจัดหา การเก็บรักษา ซ่อมแชมอุปกรณ์สารสนเทศของสถาบัน
  5. บริหารจัดการฐานข้อมูลต่างๆของสถาบัน สามารถวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลและระบบงานได้อย่างเป็นระบบ โดยทำงานร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server, MySQL หรือฐานข้อมูลชนิดอื่นได้
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496077 (คุณธราทิพย์)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ