รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์งานวิจัย/งานวิชาการด้านระบบสาธารณสุขและนโยบายสุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาประวัติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์งานวิจัย/งานวิชาการด้านระบบสาธารณสุขและนโยบายสุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) การคิดเชิงระบบ (system thinking) การสร้างกรอบความคิด (conceptualisation) การจัดลำดับความสำคัญ (prioritisation) การทำงานเป็นทีม (teamwork)
  3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะด้านการอ่าน
  4. รักการอ่าน มีความใฝ่รู้ และมุ่งมั่นในการทำงานวิชาการ รวมถึงพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
  5. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ยืดหยุ่น สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้
  6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

  • ทบทวนวรรณกรรมและค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิของการพัฒนาระบบสุขภาพในประเทศไทย
  • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เขียนรายงานการวิจัยด้วยการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
  • นำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านการสื่อสารทั้งในเชิงวิชาการและรูปแบบอื่น ๆ

  2. ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องภายนอก และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง/เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอยู่เสมอ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  เอกสารประกอบการสมัคร: ประวัติส่วนบุคคล, รูปถ่าย, สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี), และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

  วิธีการสมัคร: ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมลมาที่ napaphat.sat@mahidol.edu โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย” ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อกลับ โดยมีกระบวนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามลำดับ

  ระยะเวลาการสมัคร: ปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามอัตราค่าตอบแทนของโครงการวิจัย และคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024410201 ต่อ 608
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :