รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยเภสัชกร
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  12 พฤศจิกายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  29 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ 

  หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓.หากมีประสบการณ์ด้านเภสัชกรรมอย่างน้อย ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. บันทึกข้อมูลใบสั่งยาลงคอมพิวเตอร์ เพื่อคิดราคายา และออกฉลากยา

   ๒. จัดเตรียมใบสั่งยาของแพทย์ นำยาใส่ซอง ติดฉลากยา ส่งเภสัชกรตรวจสอบ

   ๓. จัดเตรียมใบเบิกจากหน่วยต่าง ๆ

  ๔. จัดคืนยาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

  ๕. จัดเรียงใบสั่งยา และรวบรวมเก็ยสถิติใบสั่งยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

  ๖. ตรวจสอบวันหมอายุของยาในคลังยา ห้องจ่ายยา ทุกเดือน

  ๗. ตรวจสอบจำนวน รายการยาที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการเบิกให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย

  ๘. เบิกยาเสพติดจากคลังยามาห้องจ่ายยา

  ๙. แบ่งบรรจุยาที่ใช้บ่อย ๆ โดยติดฉลากชื่อยา จำนวนแบ่งบรรจุ วันหมดอายุยา

  ๑๐. จัดเตรียมยาขึ้นชั้นวางยาสำหรับพร้อมจ่ายทุกวัน

  ๑๑. บันทึกข้อมูลการขอโอนยาจากคลังยา เพ่ื่อโอนย้ายให้เพียงพอสำหรับจ่ายผู้ป่วย

  ๑๒. บันทึกอุณหภูมิตู้แช่ยา

  ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบความรู้เฉพาะตำแหน่งด้านเภสัชกรรม

  ๒. สอบสัมภาษณ์

  ๓. สอบปฏิบัติด้านเภสัชกรรม ๑ วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :