รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  29 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  14 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  16 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  16 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 23-30 ปี
  2. เพศ หญิง
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์, ศิลปศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีการศึกษา
  4. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), โปรแกรมสำหรับการประชุม/ อบรม Online เช่น Webex, Zoom, Microsoft Teams
  6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ (หากจำเป็น)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารจัดการตามระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์
      1.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (Early Exposure)
      1.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ)
  2. ดูแลระบบคลังข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการการนิเทศงานให้กับคณาจารย์ทั้งคณะ
  4. บริหารการเบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ Early Exposure และภาคบังคับ
  5. ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรอง/ ประสานงานการ MOU แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
  6. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการรวบรวม จัดการ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลระบบงานด้านการฝึกปฏิบัติงาน
  7. บริหารจัดการระบบประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (แหล่งฝึก) ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และวิเคราะห์สรุปรายงานผลการประเมิน
  8. ปฏิบัติหน้าที่ในงานการจัดสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นปีที่ 4 และ 6 และตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท

  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ