รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริหารศาลายา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนการศึกษาในองค์กร
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง
  • มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนการศึกษาในองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน และการบังคับบัญชา
  • มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานของคณะฯ
  • มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชุมและเขียนรายงานการประชุมได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่  
  • มีทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผลงานการเรียนรู้งานและรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และ Intranet อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือให้การรับรอง กรณียังไม่ผ่านการอบรม หากได้รับคัดเลือก จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารภายใน 1 ปี  
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
  • สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติงานช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายกายภาพและพัสดุ จัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน และแผนงบประมาณรายปี  
  • จัดระบบการบริหารงานตามโครงสร้างองค์กร จัดทำภาระงานหลัก (Job description) และความรับผิดชอบรองของบุคลากร
  • จัดทำข้อตกลงปฏิบัติงาน (Performance agreement) และประเมินผลงานตามวงรอบ
  • ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการได้รับสิทธิ์สวัสดิการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของคณะฯ
  • จัดทำระบบฐานข้อมูลหน่วยงาน ของอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาพยาบาล ให้เป็นปัจจุบัน และ สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
  • ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องฝึกทักษะทางการพยาบาลให้มีความทันสมัย และสัมฤทธิ์ผล
  • วางแผนการฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  • จัดทำมาตรการควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
  • ให้ข้อมูลข่าวสาร รับนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อถ่ายทอดสู่บุคลากร และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าตอบแทน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท
  • (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • Sport Center
  • รถบริการรับ-ส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 152
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :