รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบริหารงบประมาณ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองคลัง
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  13 ธันวาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
  2. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP หรือระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน             หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน           หรือ

  TOEFL-ITP                          คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน         หรือ

  TOEFL-CBT                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน           หรือ

  TOEIC                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน         หรือ

  MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน           หรือ

  MU - ELT                           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณของส่วนงานและหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี
  2. โอนจัดสรร/ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
  3. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
  4. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
  5. การขอทำความตกลงกับหน่วยงานภายนอก
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ (ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6185 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :