รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  25 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  29 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลและ/หรือ การล่าม หรือในหน่วยงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. สัญชาติไทย
  2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี 3)
  3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีมาก โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 64 คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 510 คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือ TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน  หรือ MU-ELT  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 84 คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว ใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word PowerPoint และ Excel ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการจัดการ จัดเก็บ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล และจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้ดี
  5. รักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว และมีสมรรถนะในการปรับตัวให้เข้ากับขอบเขตของเนื้องานและการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
  6. มีวิจารณญาณในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ และเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี สามารถค้นหาจุดบกพร่องได้ด้วยตัวเอง และสามารถให้คำแนะนำในการพัฒนากระบวนการทำงานให้กับศูนย์ฯ ได้
  7. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดริเริ่ม และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับการทำงานให้กับศูนย์ฯ ได้
  8. มีสมรรถนะในการควบคุมอารมณ์มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  9. มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น ขยัน อดทน สามารถทำงานในภาวะที่เร่งด่วนได้  
  10. หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลและ/หรือ
   การล่าม หรือในหน่วยงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  11. หากมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในระดับดี หรือดีมาก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  5
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  64
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  510
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  150
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  600
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Description)

  1. ประสานงานภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา โดยการประสานงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพึงตระหนักถึงประโยชน์ของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ประโยชน์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสำคัญ
  2. ประสานงานภายนอกสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา โดยการประสานงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา รวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพึงตระหนักถึงประโยชน์ของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ประโยชน์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสำคัญ
  3. จัดการระบบเอกสารของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ได้แก่ การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา และจัดทำรายงานสรุปทุกสัปดาห์ หรือแล้วแต่กรณี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อประธานศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา รวมถึงทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษาทุกเดือนและ/หรือทุกไตรมาส และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ประธานศูนย์ฯ มอบหมาย
  4. จัดทำฐานข้อมูล และจัดการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ของศูนย์การแปล ทั้งในส่วนของนักแปล ผู้ตรวจภาษา และผู้ใช้บริการ ของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
  5. ประสานงานในการจัดโครงการบริการวิชาการของศูนย์ฯ และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเสวนา การจัดอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  6. ประสานงาน และดำเนินการตามแผนการตลาดเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงที่ดีต่อศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
  7. ประสานงาน และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
  8. ดำเนินการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research – R2R) เพื่อพัฒนาระบบงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ
  9. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ และศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก   

  1. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  2. สอบข้อเขียน
  3. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาตรี  20,090  บาท  (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

  การรักษาพยาบาล: สิทธิกองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน/ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการ:  สวัสดิการสำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ