รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารเเละธุรการ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  5 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  พิจารณาตามเอกสารเเนบท้ายประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จิตวิทยาองค์การ
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดง วิทยฐานะว่าสําเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 - ใบ สด.8)

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการองค์กร
  2. มีความรู้ ความสามารถในพัฒนาแผนการดำเนินงานต่างๆ ในหน่วยงาน
  3. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ(ในระดับดี) ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้ในระดับดี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการมีความขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน หรือทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่น และความยืดหยุ่น
  7. หากมีประสบการณ์ในการประสานงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  9. สามารถบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานได้ ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล 1

  1. คำนวนค่าใช้สถานที่ ค่าน้ำและค่าไฟ และแจ้งร้านค้าเพื่อเรียกเก็บ
  2. เก็บตัวอย่างอาหารในโรงอาหารเพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาหาร
  3. จัดการสัญญาของนิติบุคคล
  4. ดูแลความเรียบร้อยของร้านค้า โรงอาหารและบริเวณโดยรอบ
  5. ลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ด้านการศึกษาต่อ/ประชุม สัมมนา/อบรมต่างประเทศ/บริการวิชาการ ของผู้ปฏิบัติงาน
  6. ประสานงานและทวงหนี้ของราชพัสดุ
  7. ประสานงานด้านสวัสดิการเงินยืม
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ตำแหน่ง  :  นักทรัพยากรบุคคล 2

  1. ประสานงานตรวจสอบเอกสารและให้คำปรึกษา แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเสนอขอตำแหน่งวิชาการและการขอตำแหน่งของสายสนับสนุน
  2. ประสานงานการดำเนินการพิจารณาอาจารย์ใหม่ การพิจารณาการต่อเวลาการปฏิบัติงาน การพิจารณา รับบุคลากรสายวิชาการ
  3. จัดทำเอกสารขออนุมัติตัวผู้ปฏิบัติงานในการเดินทางไปต่างประเทศ
  4. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์
  5. จัดการ ดูแลข้อมูลบุคลากรในเว็บไซต์ ของหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์
  6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกเงินผลงานวิชาการของสายสนับสนุน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี    20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-5023, 02-201-5027
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :