รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานสถานที่
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิจัย สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  5 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  พิจารณาตามเอกสารเเนบท้ายประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

  2. อายุไม่เกิน 50 ปี นับแต่วันที่สมัคร

  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎด้วยโรค พ.ศ.2553

  4. มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  5. มีความขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานล้างและอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ในห้อง K545 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  2. ดูแลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้อง K545 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  3. ช่วยงานอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการ
  4. ดูแลความเรียบร้อยและจัดเก็บของในห้องอเนกประสงค์ K531
  5. ดูแลน้ำกลั่นในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้
  6. รับ ส่ง เอกสารและพัสดุ ตามหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และที่ทำการไปรษณีย์
  7. งานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน        :  คุณวุฒิมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 8,690.- บาท

  สวัสดิการ             :  การรักษาพยาบาล(สิทธิประกันสังคม) ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-5023, 02-201-5027
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :