รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  18 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  26 พฤศจิกายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  คุณสมบัติทั่วไป

  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขา นิเทศศาสตร์ การตลาด ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ การสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน สามารถใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้ในระดับดี (แนบหลักฐานคะแนนสอบภาษาจีนหรือ ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมภาษาจีน)
  3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้ในระดับดีมาก โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๓๓ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ คะแนน หรือ TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๘ คะแนน  หรือ MU-ELT  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  4. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  Microsoft  Word /Excel/Power point  หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี
  6. มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักในงานด้านบริการ (Service mind) และการประสานงาน
  7. มีความสนใจการทำงานด้านการศึกษา การศึกษาตลอดชีพ และการประกันคุณภาพด้านการศึกษา
  8. สามารถใช้วิธีการวิจัยเบื้องต้นในการพัฒนาการทำงานได้
  9. มีความคิดสร้างสรรค์  เน้นทำงานเชิงรุก  และการทำงานเป็นทีม
  10. สามารถทำงานในภาวะเร่งด่วนได้อย่างดี
  11. สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้
  12. หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ :

  1. บริหารจัดการและประสานงาน การจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น
  2. บริหารจัดการและประสานงาน การจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  3. ประสานงาน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนานาชาติ
  4. จัดกิจกรรม ด้านการศึกษา  โครงการการอบรม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  5. ประสานงานและจัดทำข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
  6. จัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาของสถาบันฯ 
  7. จัดทำรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการศึกษา
  8. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ในการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของงานการศึกษา
  9. เชิญชวน ให้คำปรึกษา  และแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ แก่ผู้ใช้บริการ และกลุ่มเป้าหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

  1. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน 

  2. สอบข้อเขียน 

  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ  

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

  การรักษาพยาบาล: สิทธิกองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน/ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการ: สวัสดิการสำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ