รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  7 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  18 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  2. อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
  3. ถ้ามีประสบการณ์ ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
  4. ถ้ามีประสบการณ์ระบบโรงพยาบาล (SSB) ,เขียนโปรแกรม C#.NET, PHP, ASP.NET, JAVA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษา ดูแล และควบคุม  แก้ไข ระบบ SAP  ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประกอบด้วย ระบบต้นทุน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบงบประมาณ ระบบสินทรัพย์ ระบบพัสดุ ระบบงานคลัง ฯลฯ
  2. ศึกษา ดูแล และควบคุม แก้ไข ระบบโรงพยาบาลของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทั้งส่วน Front Office และ  Back Office
  3. มีความรู้ความสามารถในด้านระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  7. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  8. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  9. ให้คำปรึกษาทางด้านสารสนเทศ และความช่วยเหลือในเรื่องที่ใช้โปรแกรมแก่ผู้ใช้งาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง                                                                                                                                                                                                  
  10. ร่วมประชุมกับหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ ในเรื่องสารสนเทศ  
  11. เป็นวิทยากรอบรมให้กับบุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
  12. ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
  13. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ด้านขั้นตอนระบบ Back Office และรบบโรงพยาบาล (SSB)

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ