รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร (งานบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  8 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) หรือมีประสบการณ์ด้านการดูแลเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงาน 
  4. มีทักษะการใช้โปรแกรมสื่อสารทาง internet และ social media
  5. มีทักษะในการสรุปประเด็นสำคัญและถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานเข้าใจได้
  6. มีจิตใจบริการ
  7. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งคณะแพทยศาสตร์ณิริราชพยาบาล (ในช่วงก่อตั้งศูนย์) และจังหวัดสมุทรสาคร 
  8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ควบคุม กำกับ ดูแลและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ประกอบด้วย
  1. รับบบไฟฟ้า
  2. ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
  3. ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟและโถงลิฟท์ดับเพลิง
  4. ระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน
  5. ระบบประปา และสุขาภิบาล
  6. ระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง
  7. ระบบ CCTV
  8. ระบบสื่อสาร และโทรศัพท์
  9. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  10. ระบบประตูอัตโนมัติ และประตูคีย์การ์ด

  งานการบริหาร
  1. กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
  2. วางแผนพัฒนา และควบคุมระบบบริหาร เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
  3. วางแผนและมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี
  4. วางแผน และจัดให้มีการประชุม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน และเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  6. ควบคุม ตรวจสอบ รับมอบงานของผู้รับเหมาช่วง (outsource) บริษัทภายนอก ในการเข้ามาซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที่ รวมถึงการบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ
  7. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

  การซ่อมแซม/แก้ไข/ปรับปรุง
           ติดตาม ตรวจสอบ วางแผนการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข defect งานระบบต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบ รับรอง เมื่อได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ

  การบำรุงรักษา
  1. จัดวางระบบการบำรุงรักษาของงานด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ของระบบต่างๆ มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
  2. ควบคุม ตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผน / รอบระยะเวลาที่กำหนด
  3. นำข้อมูล สถิติ ผลการบำรุงรักษา ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงดำเนินงานต่อไป
  4. รวบรวมข้อมูลการบำรุงรักษา เพื่อวิเคราะห์สภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ สำหรับนำไปใช้ประกอบการวางแผน ดูและ บำรุงรักษา ปรับเปลี่ยน ฯลฯ ต่อไป

  การบริหารสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน
  1. กำกับดูแลในการนำนโยบาย มาตรการ แนวทางด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  2. กำกับดูแลให้มีการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีเหตุฉุกเฉินต่างๆ ตลอดเวลา อาทิ Code แดง / ไฟฟ้าดับ ฯลฯ เป็นประจำสมำเสมอ
  3. วางแผน ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของช่างอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ครอบคลุมทุกระบบงาน
  4. ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงาน / แก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารเสนอแนะ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน งานด้านอัคคีภัย

  ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
  1. รับเรื่องราวร้องเรียน และข้อคิดเห็นต่างๆ และรายงานต่อผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา
  2. ดูแลและร่วมแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน 
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :