รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  5 พฤศจิกายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดการประชุมออนไลน์ และการดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา โสตทัศนศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  ๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
  ๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  ๔. มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้โปรแกรมสร้าง animation หรือสื่อการสอนได้
  ๕. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  ๒. ประสานงานทีมอาจารย์ผู้สอนในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  ๓. ดำเนินการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์และ E-Learning
  ๔. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน การประชุม อบรม ผ่านระบบ Teleconference
  ๕. ถ่ายภาพ บันทึกวีดิทัศน์บันทึกเสียง ในกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของภาควิชา และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  ๖. ควบคุมการฉายภาพนิ่งเครื่องบันทึกเสียง บันทึกวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนการสอน การประชุม การอบรม
  ๗. ประสานงานดูแลการจัประชุมทางไกล Teleconference
  ๘. วางแผนจัดหา เก็บรักษา และซ่อมบำรุงโสตทัศนูปรณ์ของหน่วยงาน
  ๙. บริหารจัดการห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสอบ และห้องจัดอบรม รวมทั้งโสตทันูปรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้
  ๑o. เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มย่อยและออกภาคสนามในหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงาน
  ๑๑. จัดทำรายงานเวลาเข้าเรียน และสรุปเวลาเรียนของนักศึกษาแพทย์
  ๑๒. เตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดเก็บ และดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน ห้องสอบ สำหรับการเรียนการสอนของหน่วยงาน
  ๑๓. ประสานงานกับหน่วยงานภาคนอกทั้งระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ E-Learning ตามหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงาน
  ๑๔. จัดทำข้อสอบในระบบออนไลน์ คุมสอบ และจัดแยกข้อสอบ
  ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning)
  สอบปฏิบัติ : จัดทำสื่อการสอน และการบริหารจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์แบบ Teleconference
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑. เงินเดือน ๒o,o๙o บาท 
  ๒. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  ๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ๔. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  ๕. การตรวจสุขภาพประจำปี
  ๖. ค่าทำงานล่วงเวลา
  ๗. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
  ๘. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  ๙. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  ๑o. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  ๑๑. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  ๑๒. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  ๑๓. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๑๔. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  ๑๕. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี ๑o วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  ๑๖. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  ๑๗. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  ๑๘. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  ๑๙. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  ๒o. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  ๒๑. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :